Pracovná zmluva v Španielsku

Verejné pravidlo – neurčité pracovné zmluvy

Pracovné zmluvy v Španielsku sú vo väčšine prípadov uzavreté vo voľnej forme, ústne alebo písomne.

Avšak zásada voľnej formy je ohraničená vtedy, kedy to stanovuje zákon, pri ktorom musia byť dohodnuté pravidlá uzatvorené aj v písomnej forme. To sa týka napríklad zmluvy o stáži alebo prakitickej odbornej príprave. Zmlúv o práci na čiastočný úväzok alebo zmluvných dohôd.

Okrem toho môže každá zo strán pri uzavretí zmluvy, ktorá nevyžaduje písomnú podobu, žiadať od druhej strany spísanie dohody v písomnej forme.

Pokiaľ zamestnávateľ nevyplní požiadavku zamestnanca na spísanie zmluvy v písomnej forme, je to považované za porušenie zákona.

V prípade uzavretých ústnych dohôd sa predpokladá, že sú neurčité. nemajú časový rámec.

V zásade platí, že pracovné zmluvy v Španielsku sú neurčité, pokiaľ zákon neustanovuje podmienky na uzavretie dočasnej dohody. V španielskom právnom systéme musí byť časové ohraničenie stanovené zákonom. Pokiaľ je dohoda uzatvorená na dobu určitú, aj keď neexistujú na to zákonné dôvody, táto dohoda sa počíta podľa termínu svojej platnosti klamlivo ako dočasná pracovná zmluva, ktorá môže byť následne súdom uznanná ako zmluva na dobu neurčitú.

Okrem toho, zákonom je stanovená hranica predĺženia dočasných pracovných zmlúv: zamestnanci, ktorí odpracovali v jednej spoločnosti alebo skupine firiem počas 30 mesiacov podľa dvoch alebo viacerých dohôd, ohraničených časovo do 24 mesiacov, majú právo na zmluvu na dobu neurčitú. To však neplatí na zmluvy na školenie alebo pri zámene iného zamestnanca.

Výnimky- dočasné pracovné zmluvy

Zákon stanovuje nasledujúce dočasné pracovné zmluvy:

1. Zmluva na dielo alebo službu („contrato por obra o servicio”). V tomto prípade musia byť stanovené nasledujúce podmienky:

a) Pri uzatvorení takejto zmluvy zamestnanec sa zaväzuje vytvoriť dohodnutý predmet, ako napríklad, postaveni budovy alebo určitej služby, napriklad vedenie projektu.
b) Zamestnanec sa najíma na dočasné obdobie, ale obdobie dohody, týkajúce sa vyplnenia prác alebo služby nie je presne zadané. Obdobie dohody nemôže byť dlhšie ako tri roky, pokiaľ kolektívna dohoda nestanovuje predĺženie do 12 mesiacov. Po skončení tejto doby dohoda sa stáva automaticky zmluvou na dobu neurčitú.
c) Predmet alebo služba ktorý/á má byť vyhotovený musí byť dostatočne určený.
d) Počas obdobia dohody musí zamestnanec zamestnaný prácov nad konkrétnym dohodnutým predmetom alebo službou a nemôže sa podielať na plnení iných úloh.

2. Neformálna pracovná zmluva („contrato de trabajo eventual”). Táto zmluva sa zakladá na to, aby sa vyrovnalo s požiadavkami a novovzniknutými okolnostiami na trhu – napríklad nadbytok práce, alebo objednávok. Maximálna doba je šesť mesiacov počas 12 mesiacov, pri podmienke, že tarifná dohoda predpokladá predĺženie (limit 12 mesiacov počas časového obdobia 18 mesiacov).

3. Pracovná zmluva na zámenu zamestnanca („contrato de interinidad”). V týchto prípadoch sa hovorí o uzavretí zmlúv na zámenu konkrétneho zamestnanca, pracovný vzťah s týmto zamestnancom je prerušený len dočasne (napríklad materská dovolenka).

Koniec pracovného pomeru na dobu určitú v Španielsku

Pri vypovedaní zmluvy o diele alebo službe alebo Neformálnej pracovnej zmluvy má zamestnanec právo na kompenzáciu vo výške výplaty za 12 dní za každý odpracovaný rok. Číslodennejmzdysaregulujenasledujúco:

а) 8 denných výplat za rok práce pre zmluvy na dobu určitú, ktoré boli uzatvorené do 01.01.2012.
b) 9 denných výplat za rok práce pre zmluvy na dobu určitú, ktoré boli uzatvorené od 01.01.2012.
c) 10 denných výplat za rok práce pre zmluvy na dobu určitú, ktoré boli uzatvorené od 01.01.2013.
d) 11 denných výplat za rok práce pre zmluvy na dobu určitú, ktoré boli uzatvorené od01.01.2014.
e) 12 denných výplat za rok práce pre zmluvy na dobu určitú, ktoré boli uzatvorené od01.01.2015.

Pri skončení pracovného pomeru podľa zmluvy na dobu určitú na zámenu zamestnanca a školení sa kompenzácia nevypláca.

Evrokatalog.eu
 
spravy zo spanielska
 

 

Táto stránka používa cookies. Viac

Súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto malé textové súbory cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Stránka používa služby tretích strán, ktoré môžu umiestniť na vašom počítači súbory cookies. Jedná sa o Google Analytics, Google Adsense, Facebook, PayPal.
Viac

Zavrieť