Čo znamená byť Britom a mať britský pas? Dvojité občianstvo Slovákov

Pre mnohých cudzincov žijúcich vo Veľkej Británii je jedným z hlavných cieľov stať sa Britmi. Existuje k tomu niekoľko dôvodov: dobrá životná úroveň, silné tradície, dobrý právny systém, krásna kráľovská rodina.


Avšak toto všetko je klišé. Samozrejme, je aj niečo hlbšie a tajomnejšie a jednoducho “iné” v tom stať sa Britom.

Byť britským občanom a mať britský pas má svoje špecifiká užitočné v každodennom živote.

Jednou z týchto výhod je to, že pre Britov neplatia napríklad obmedzenia pri žiadaní o sociálne príspevky.

Britský pas sa považuje za jeden z najlepších na svete. Môžete s ním vycestovať bez víz do obrovského počtu krajín.

Po mnoho rokov sa považoval britský pas za najlepší na svete, avšak naposledy ho predbehol pas občanov Nemecka. S britským pasom sa môžete bez víz dostať do 173 krajín sveta a Nemecko má dohodu s 176 krajinami o bezvízovom režime.

Treba poznamenať, že vízové povinnosti sú odrazom medzinárodných vzťahov krajiny. Avšak aj tu jestvujú určité výnimky. Veľká Británia má napríklad výborné vzťahy s Indiou, avšak občania týchto krajín potrebujú na prekročenie britských hraníc víza.

Veľká Británia je krajina, ktorá je veľmi obľúbená pre prisťahovalcov z každého kúsku sveta. Z tohto dôvodu potrebujú občania mnohých krajín do Británie vízu, zatiaľ čo britskí občania môžu navštíviť ich krajinu aj bez víz.

Dvojité občianstvo Slovákov

Slováci, ktorí prežili v Británii päť rokov môžu získať právo na trvalý pobyt. Právo na trvalý pobyt sa dá podať aj online.

Po tejto procedúre sa dá po roku požiadať o britské občianstvo, zaplatiť poplatok vo výške okolo tisíc libier a prejsť skúškami.


Slovenský zákon o štátnom občianstve pripúšťa mať dve občianstva len za určitých okolností.

Ako prvý krok “ku slovenskému občianstvu” je pre Slovákov s občianstvom druhej krajiny jeho strata. Musia oznámiť prijatie zahraničného občianstva slovenským úradom. Týmto krokom prichádzajú o slovenské a následne podávajú žiadosť o udelenie pobytu cudzinca na území Slovenska. Adresou môže byť aj posledné bydlisko na Slovensku. Následne podávajú žiadosť o štátne občianstvo Slovenskej republiky ku ktorej je potrebné priložiť “zopár dokumentov”.

Písomná žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR má obsahovať:

-meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto narodenia žiadateľa,
-adresu trvalého pobytu žiadateľa, ak tento zákon neustanovuje inak,
-dôvody žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a
-dátum a podpis žiadateľa.

Všetky tieto kroky sa dajú zvládnuť aj na slovenskej ambasáde a potrebujete niekoľko dokumentov:

 1. stručný životopis,
 2. doklad totožnosti,
 3. rodný list,
 4. doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený,
 5. doklad o pobyte na území Slovenskej republiky, a ak ide o bývalého občana, doklad o poslednom trvalom pobyte na území Slovenskej republiky alebo čestné vyhlásenie o tomto pobyte,
 6. doklad o bezúhonnosti nie je starší ako šesť mesiacov, ktorým je odpis z registra trestov každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom, a odpis z registra trestov každého štátu, v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, alebo iný doklad o bezúhonnosti vydaný príslušnými orgánmi týchto štátov,
 7. listinu o prepustení zo štátneho zväzku Československej republiky, Československej socialistickej republiky alebo Slovenskej republiky naturalizačný certifikát, alebo potvrdenie o nadobudnutí štátneho občianstva iného štátu, ak žiadateľ je bývalým občanom,
 8. osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, ak má toto postavenie,
 9. tieto ďalšie doklady:
  1. potvrdenie daňového úradu, colného úradu a obce o zaplatení daní a poplatkov,
  2. výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra,
  3. potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a kópiu pracovnej zmluvy,
  4. potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie a dĺžke trvania poistného vzťahu,
  5. potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov a o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie,
  6. potvrdenie o štúdiu,
  7. potvrdenie o poberaní dôchodku,
  8. potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie,
  9. potvrdenie o zdroji príjmov postačujúcich na financovanie pobytu žiadateľa a jemu blízkych osôb na území Slovenskej republiky, ak je dobrovoľne nezamestnaný.

Viac informácii o tom, ako získať britské občianstvo a pas nájdete TU , informácie o krajinách, ktoré môžu britskí občania navštíviť bez víz nájdete na gov.uk. Informácie o znovunadobudnutí slovenského občianstva nájdete TU.


Foto: UK in Spain

Pridajte svoj komentár!

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup

Táto stránka používa cookies. Viac

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila.Súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto malé textové súbory cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Stránka používa služby tretích strán, ktoré môžu umiestniť na vašom počítači súbory cookies. Jedná sa o Google Analytics, Google Adsense, Facebook, PayPal.

Zavrieť