Čo znamená byť Britom a mať britský pas? Dvojité občianstvo Slovákov

Pre mnohých cudzincov žijúcich vo Veľkej Británii je jedným z hlavných cieľov stať sa Britmi. Existuje k tomu niekoľko dôvodov: dobrá životná úroveň, silné tradície, dobrý právny systém, krásna kráľovská rodina.


Avšak toto všetko je klišé. Samozrejme, je aj niečo hlbšie a tajomnejšie a jednoducho “iné” v tom stať sa Britom.

Byť britským občanom a mať britský pas má svoje špecifiká užitočné v každodennom živote.

Jednou z týchto výhod je to, že pre Britov neplatia napríklad obmedzenia pri žiadaní o sociálne príspevky.

Britský pas sa považuje za jeden z najlepších na svete. Môžete s ním vycestovať bez víz do obrovského počtu krajín.

Po mnoho rokov sa považoval britský pas za najlepší na svete, avšak naposledy ho predbehol pas občanov Nemecka. S britským pasom sa môžete bez víz dostať do 173 krajín sveta a Nemecko má dohodu s 176 krajinami o bezvízovom režime.

Treba poznamenať, že vízové povinnosti sú odrazom medzinárodných vzťahov krajiny. Avšak aj tu jestvujú určité výnimky. Veľká Británia má napríklad výborné vzťahy s Indiou, avšak občania týchto krajín potrebujú na prekročenie britských hraníc víza.

Veľká Británia je krajina, ktorá je veľmi obľúbená pre prisťahovalcov z každého kúsku sveta. Z tohto dôvodu potrebujú občania mnohých krajín do Británie vízu, zatiaľ čo britskí občania môžu navštíviť ich krajinu aj bez víz.

Dvojité občianstvo Slovákov

Slováci, ktorí prežili v Británii päť rokov môžu získať právo na trvalý pobyt. Právo na trvalý pobyt sa dá podať aj online.

Po tejto procedúre sa dá po roku požiadať o britské občianstvo, zaplatiť poplatok vo výške okolo tisíc libier a prejsť skúškami.


Slovenský zákon o štátnom občianstve pripúšťa mať dve občianstva len za určitých okolností.

Ako prvý krok “ku slovenskému občianstvu” je pre Slovákov s občianstvom druhej krajiny jeho strata. Musia oznámiť prijatie zahraničného občianstva slovenským úradom. Týmto krokom prichádzajú o slovenské a následne podávajú žiadosť o udelenie pobytu cudzinca na území Slovenska. Adresou môže byť aj posledné bydlisko na Slovensku. Následne podávajú žiadosť o štátne občianstvo Slovenskej republiky ku ktorej je potrebné priložiť “zopár dokumentov”.

Písomná žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR má obsahovať:

-meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto narodenia žiadateľa,
-adresu trvalého pobytu žiadateľa, ak tento zákon neustanovuje inak,
-dôvody žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a
-dátum a podpis žiadateľa.

Všetky tieto kroky sa dajú zvládnuť aj na slovenskej ambasáde a potrebujete niekoľko dokumentov:

 1. stručný životopis,
 2. doklad totožnosti,
 3. rodný list,
 4. doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený,
 5. doklad o pobyte na území Slovenskej republiky, a ak ide o bývalého občana, doklad o poslednom trvalom pobyte na území Slovenskej republiky alebo čestné vyhlásenie o tomto pobyte,
 6. doklad o bezúhonnosti nie je starší ako šesť mesiacov, ktorým je odpis z registra trestov každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom, a odpis z registra trestov každého štátu, v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, alebo iný doklad o bezúhonnosti vydaný príslušnými orgánmi týchto štátov,
 7. listinu o prepustení zo štátneho zväzku Československej republiky, Československej socialistickej republiky alebo Slovenskej republiky naturalizačný certifikát, alebo potvrdenie o nadobudnutí štátneho občianstva iného štátu, ak žiadateľ je bývalým občanom,
 8. osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, ak má toto postavenie,
 9. tieto ďalšie doklady:
  1. potvrdenie daňového úradu, colného úradu a obce o zaplatení daní a poplatkov,
  2. výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra,
  3. potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a kópiu pracovnej zmluvy,
  4. potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie a dĺžke trvania poistného vzťahu,
  5. potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov a o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie,
  6. potvrdenie o štúdiu,
  7. potvrdenie o poberaní dôchodku,
  8. potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie,
  9. potvrdenie o zdroji príjmov postačujúcich na financovanie pobytu žiadateľa a jemu blízkych osôb na území Slovenskej republiky, ak je dobrovoľne nezamestnaný.

Viac informácii o tom, ako získať britské občianstvo a pas nájdete TU , informácie o krajinách, ktoré môžu britskí občania navštíviť bez víz nájdete na gov.uk. Informácie o znovunadobudnutí slovenského občianstva nájdete TU.


Foto: UK in Spain

Pridajte svoj komentár!

Ahoj!

Čítaj nás na Facebooku!

Powered by WordPress Popup

Táto stránka používa cookies. Viac

Súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto malé textové súbory cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Stránka používa služby tretích strán, ktoré môžu umiestniť na vašom počítači súbory cookies. Jedná sa o Google Analytics, Google Adsense, Facebook, PayPal.
Viac

Zavrieť